[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت دادگستری

شماره

برگ بازجوئی و صورتمجلس

صفحه

داد خوانده----- دادخواهان----- خواسته----- تاریخ روز...... ۱۳۵----- پرونده-----

 

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان

در پرونده پیوست احمد فروزان فرزند فرج‌الله ۵۹ ساله کشاورز اهل خنامان رفسنجان مقیم محّمدآباد ارزوئیه دشتور بهائی تابع ایران متهم است به ایجاد اختلال در جامعه اسلامی و تزلزل در مبانی اقتصاد اسلامی جامعه ایران با رباخواری و در [ناخوانا]

ضدیت با انقلاب اسلامی ایران و فساد در سرزمین و اجتماع مسلمانان دلایل اتهام عبارتست از:

١-اعتراف صریح وی به بهائیگری خود که در نتیجه همبستگی این فرقه با گروههای ضد انقلاب و ضدیت وی با انقلاب اسلامی محرز است.

٢-متجاوز از سی فقره شکایت در خصوص رباخواری که علیه متهم نامبرده شده است.

٣- شیاع عمومی در خصوص اشتهار متهم به رباخواری.

۴-حاضر نشدن متهم برای مواجهه با شکات و اظهار او باینکه شکات باید مدارک خود را ارائه دهند که نوعی طفره رفتن از انجام مواجهه میباشد و طوماری که در اینخصوص تنظیم شده است و قرائن و امارات موجوده در پرونده – لذا گناهکاری نامبرده ثابت و مسلم است و تقاضای مجازات شرعی او را از دادگاه محترم انقلاب اسلامی کرمان مینماید.

دادستان انقلاب اسلامی کرمان- خیراندیش

[امضا]

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]