[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ  ٨ تیر ١٣٧٤

پیوست -----

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

[آرم]

دادسرای انقلاب اسلامی

 

احضاریه

بدینوسیله به خانم نرگس جعفری فرزند علی ابلاغ میگردد که ٤٨ ساعت پس از رؤیت این احضاریه خود را به این شعبه در خصوص پرونده کلاسه ٥ /١٩٣ /٧٤ مطروحه در رابطه با اتهام فعالیت و همکاری با فرقه ضاله بهائیت معرفی نماید.

نتیجه عدم حضور جلب میباشد.

 

[امضا روی مهر رسمی]

دادسرای انقلاب اسلامی

بازپرسی شعبه پنجم

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]