[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ  ٨  شهریور  ۱۳۵۸

شماره ١/ سیار

پیوست -----

دادسرای انقلاب اسلامی

استان همدان

 

آقای دکتر ناصر وفائی

 بعنوان مطلع برای اداء توضیحات بفاصله سه روز پس از رؤیت خود را بداد سرای انقلاب اسلامی معرفی نمائید

از طرف دادسرای انقلاب اسلامی

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]