[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۶۶ – ۱۱ جمادی‌الثانی ۱۴۰۸ 

[شماره:]  ۱۳۲۴۳

صفحه: ۱۴

 

۳۳۹۰۳م – الف

«احضاریه»

نظر به این‌که پرونده آقای دکتر علی‌محمد ورقا فرزند ولی‌الله به شماره شناسنامه ۱۴۱۹ و همسرش خانم روحانیه مهتدی فرزند باقر دارای شناسنامه شماره ۵۶۹۴– تهران طی کلاسه ۶۴ / ۱۰ – ۱۵۴ در شعبه دهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران تحت رسیدگی است و نامبردگان در ایران سکونت ندارند بدینوسیله به اقربای مسلمان و قانونی مشارالیها یا اشخاص ذینفع ابلاغ میشود ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج آگهی در شعبه دهم دادگاه واقع در خیابان خیام حضور به هم رسانند تا در صورت داشتن حقی و ادعائی رسیدگی به عمل آید.

بدیهی است پس از انقضای مهلت هیچگونه ادعائی مسموع نخواهد بود.

روابط عمومی دادستانی کل کشور

ش ۲۵۰۰۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]