[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

آگهی ابلاغ وقت دادرسی

بدینوسیله به آقای نورالله هدایتی مهدی‌آبادی فرزند حسین ابلاغ می‌گردد جهت رسیدگی به پرونده اتهامیش به کلاسه ۶۴/۱۹۳۸ دائر به فعالیت علیه نظام اسلامی در فرقه بهائیت حداکثر دو ماه پس از درج آگهی در جلسه دادگاه حاضر و الا وفق مقررات محکمه اقدام به صدور رأی غیابی خواهد نمود.

م – الف ۶۴۵

عیدیان – رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

روزنامه جمهوری اسلامی، تاریخ ٨ شهریور ۱۳۷۷ درج شده بود

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]