[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

[روزنامه:] کیهان

صفحه ۵

۳‌شنبه ۱۰ آذر ۱۳۶۶ –

 [۹] ربیع‌الثانی ۱۴۰۸ – شماره ۱۳۱۹۱

 

۲۷۷۱۴ – م الف

«احضاریه»

بدین‌وسیله به افراد زیر ابلاغ می‌شود حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی خود را به شعبه ۷ دادیاری واقع در خیابان خیام دادسرای انقلاب اسلامی امور اقتصادی معرفی نمایند در غیر اینصورت شعبه مذکور اقدام قانونی می‌نماید.

۱- موهبت اله میثاقی دهاقانی فرزند امان اله بشماره شناسنامه ۶۹۰ – تهران متولد ۱۳۳۳

۲- خسرو احراری

۳- وجیه اله مظلومی راد فرزند مهدیقلی بشماره شناسنامه ۱۳۳۲ حوزه ۲ بابلسر متولد ۱۳۳۰

 ۴- ثریا نادری فرزند حیاتعلی بشماره شناسنامه ۲۴۳ صادره از اصفهان

روابط عمومی دادستانی کل کشور

ش ۱۹۷۰۹

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]