[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

شرکت مخابرات ایران

تاریخ -----۱۳۵

بسمه تعالی

بدینوسیله گواهی میشود یک برگ کارت شناسائی بشماره [حذف شده] مربوط به آقای محمدمهدی نجفی تحویل اینجانب شفیع پور گردیده است.

نقد بازرسی

شفیع پور

١٧  اردیبهشت ۶۲

 

[آرم]

دادسرای انقلاب اسلامی تهران

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

۶۷۰ /۲۵ ۱۶۶ تا و٢١

تاریخ ۲۶ شهریور [؟]

پیوست -----

 

برگ احضاریه و بازپرسی

نام و نام خانوادگی محمدمهدی نجفی

پدر محمد ابراهیم

پیشه

محل اقامت تهران [آدرس]

محل حضور دادسرای انقلاب اسلامی تهران اوین [ناخوانا] شعبه ۲۵

وقت حضور شنبه ساعت ٢/١ ١١ روز ۱۶ ماه مهر ۱۳۶۷

بعنوان متهم جهت ادای توضیحات

دادیار شعبه ۲۵ دادسرای انقلاب اسلامی

تهران اوین

[امضا]

 ۲۶ شهریور۶۷

امضاء احضار شونده

تاریخ رؤیت

نام مأمور

اگر احضار شونده بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نشود برگ جلب فرستاده خواهد شد

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

[ناخوانا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]