[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت کشور

شهربانی کشور

شهربانی استان گیلان (رشت)

 

شماره ۵۹/۱۷۴

تاریخ ۳۰ آذر ۵۹

پیوست ندارد

 

از: گروه اجرائی دادستانی انقلاب (در زندان شهربانی رشت)

به: محفل روحانی بهائیان دکتر ربانی

موضوع: دعوت

 

خواهشمند است روز چهارشنبه مورخه ۳ دی ۵۹ ساعت ۱۶۰۰ به اعضای محفل ابلاغ فرمائید در تاریخ مذکور در اطاق گروه اجرائی دادستانی انقلاب مستقر در زندان حضور بهم رسانند ضمناً افرادی که این دایره بعنوان عضو محفل میدانند بقرار زیر است.

۱- فرهنگی

۲- ممتازی

۳- دکتر روحانی

۴- خانم ممتازی

۵- اسدپور

۶- سیستانی

۷- خانم عرب شیرازی

۸- نورافکن

 

[امضا روی مهر رسمی]

سرپرست گروه اجرائی دادستانی انقلاب [ناخوانا]

شهربانی رشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]