[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

صفحه ۱۴

[تاریخ:] دوشنبه ۶ مهر ۱۳۶۶ – ۴ صفر ۱۴۰۸

شماره ۱۳۱۳۹

 

بسمه تعالی

آقای حیدرعلی روحانی که مشخصات بیشتری از شما در دست نمیباشد بدینوسیله به شما ابلاغ میشود جهت دفاع از خود در پرونده مطروحه در این دادگاه حداکثر تا ۲۰ روز پس از انتشار این ابلاغ فرصت دارید خود را معرفی نمائید در غیر اینصورت رای غيابی صادر خواهد شد. اتهام شما فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی و فعالیت بر له فرقه ضاله بهائیت میباشد.

دادگاه انقلاب اسلامی فریدن

ش ۷۴۴۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]