[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] ۳ ‌شنبه ۹ تیرماه ۱۳۶۶

[شماره:] ۱۸۲۰۹

[صفحه:] ۱۳

 

آقای هوشیدر تبیانی

مقتضی است جهت رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۴ / ۲۸ باتهام وابستگی به تشکیلات فرقه ضاله بهائیت باستناد ماده ۱۱۱ آئین دادرسی کیفری در فرجه قانونی در شعبه ۲ دادسرای انقلاب اسلامی ساری حضور یابید.

دادیار دادسرای انقلاب اسلامی ساری – ابراهیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]