[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادسرای انقلاب اسلامی تهران

بسمه تعالی

[آرم]

دعوتنامه

تاریخ  ٨ دی ٧٠

شماره ٣٩٢٠

پیوست

نام و نام خانوادگی یدالله اسفندیاری یا ساکن فعلی

محل اقامت: [حذف شده]

علت حضور: ١ مجوز سکونت ٢ تسویه حساب ٣-----

محل حضور و وقت حضور: تاریخ ٧٢ ساعت پس از رویت ساعت ٣٠/٩ واحد

با در دست داشتن کلیه مدارک مربوط جهت تسویه حساب مراجعه شود

امضاء دعوت شونده----

تاریخ رویت:-----

نام مامور:

[امضا روی مهر رسمی]

دادسرای انقلاب اسلامی تهران

[آدرس]

اقدام کننده: وصول مطالبات - دهنوی

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]