[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] ۴ بهمن ۱۳۶۱

[شماره:] ۱۶۹۲۵

 

بسمه تعالی

آگهی نوبت دوم

بدینوسیله به خانم گیتی زبرجدی همسر هوشنگ صمیمی دبیر متوفی اداره آموزش و پرورش شهرستان نیشابور ابلاغ می‌شود که به‌موجب رأی شماره ۲۰۲٢ ر ا ب - ۶ آذر [۶۱] هیات بدوی بازسازی نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش خراسان متوفی هوشنگ صمیمی به علت داشتن مسلک بهائیت با توجه به فوت نامبرده به عدم پرداخت مستمری به ورثه قانونی‌اش محکوم گردیده چون شما همسر و جزء حقوق بگیران ورثه نامبرده می‌باشید آدرس و محل سکونت شما برای این اداره مشخص نمی‌باشد خواهشمند است از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت یک هفته به دایره کارگزینی این اداره مراجعه و رأی صادره را رؤیت و دریافت دارید چنانچه در مهلت تعیین شده مراجعه ننمایید اقدامات بعدی جریان خواهد یافت و اعتراضات شما مسموع نخواهد بود.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان نیشابور

- رجبعلی سلامی

آ – ۱۰۵۳۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]