[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] شنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۳۶۶

[شماره:] ۱۸۲۰۱

[صفحه:] ۱۱

 

آقای دکتر محمد صادق فرهنگی فرزند ایوب بشماره شناسنامه [حذف شده] موالید حوزه ۱۵ تهران

بشما اخطار می شود جهت ادای توضیحات در ارتباط با پرونده کلاسه ۶۴ / ۳۲ به اتهام وابستگی به تشکیلات فرقه ضاله بهائیت طبق ماده ۱۱۱ آئین دادرسی کیفری در فرجه قانونی در شعبه ۲ دادسرای انقلاب اسلامی ساری حضور یابید.

دادیار دادسرای انقلاب اسلامی ساری - ابراهیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]