[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] پنجشنبه ۹ تیر ماه ۱۳۶۷ – ۱۵ ذیقعده ۱۴۰۸ - ۳۰ ژوئن ۱۹۸۸

[شماره:] ۱۸۵۰۱ 

صفحه: ۱۳

 

«آگهی»

نظر به این‌که پرونده آقای دکتر علی‌محمد ورقا فرزند ولی‌اله به شماره شناسنامه ۱۴۱۹ و همسرش خانم روحانیه مهتدی فرزند باقر دارای شناسنامه شماره ۵۶۹۴ – تهران طی کلاسه ۱۰ / ۶۴ – ۱۵۴ در شعبه دهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران تحت رسیدگی است بدینوسیله به نامبردگان و در صورت حضور نداشتن در کشور به اقربای مسلمان و قانونی مشارالیهم و سایر اشخاص ذینفع ابلاغ میشود ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج این آگهی در شعبه دهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران مستقر در اوین حضور بهم رسانند در غیر اینصورت دادگاه برابر مقررات اقدام خواهد نمود.

روابط عمومی دادستانی کل کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]