[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

کیهان

پنج شنبه ١١ فروردین ۱۳۶۲

صفحه ٢

۱۶ جمادی الثانی ۱۴۰۳ – شماره ١١٨٣٢

۳۶۴ – م الف

آگهی ابلاغ هیئت تجدید نظر وزارت نفت

بدینوسیله باطلاع کلیه افراد فرقه ضاله بهائیت که از آراء هیاتهای بدوی وزارت نفت تقاضای پژوهش یا اعلام انزجار از عضویت در این فرقه نموده‌اند میرساند که لازم است هرچه زودتر جهت دریافت دعوتنامه ای که ساعت و تاریخ حضور در آن مشخص گردیده به امور اداری واحد مربوطه مراجعه نمایند.

عدم دریافت دعوتنامه و حضور به موقع در هیئت تجدید نظر به منزله انصراف از پژوهش بوده و غیاباً حکم صادر خواهد گردید.

هیئت تجدید نظر

بر بازسازی نیروی انسانی

وزارت نفت

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]