[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره پرونده ۶۳/ ١١٩

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دادستانی کل انقلاب

دادسرای انقلاب اسلامی رامسر

تاریخ ٣ آبان ۶۸

 

برگ احظاریه

 

نام احظار شونده رحیم نام خانوادگی ماخانی شغل فروشنده اشیاء تزئیناتی محل اقامت رامسر کوچه مسجد بازار نرسیده به بانک المهدی

وقت حضور روز سه‌شنبه مورخ ۱۶ آبان ۶۸ ساعت ١٠ صبح

محل حضور دادگاه انقلاب اسلامی رامسر

 موضوع دعوی: عضویت در فرقه ضاله بهائیت بطرفیت: دادگاه رامسر

در وقت مقرر جهت ادای توضیحات در دادگاه حاضر شوید

دفتر دادگاه انقلاب اسلامی رامسر

[اسم و امضا]

تاریخ تبلیغ: روز-----١٣، رؤیت-----امضاء

محل گواهی-----

مأمور-----

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]