[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

۶۲-٢/ ۶۴/ ٢-١

شماره ٢٣٢

تاریخ ١٩ تیر ۶۲

پیوست-----

بسمه تعالی

 

خانم بدری مطهر ساكن شاهین‌شهر [آدرس] فرزند عبدالمجيد لازم است برای اداء توضيحات در زمينه عضويت شما در فرقه ضاله بهائیت روز پنجشنبه مورخه ٣٠ تیر۶۲ ساعت ١١ صبح باين دادگاه واقع در خيابان طالقانی [ناخوانا] مراجعه نمائيد.

محمدعلی افشار ساكن اصفهان

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]