[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شرکت ملّی نفت ایران

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت

تاریخ ۸  شهریور ۱۳۶۱

شماره ۱۱ پ آخ/۳/ث/۲

پیوست -----

بنام خدا

آقای اسکندر هژیر افکن

شماره پرسنلی [حذف شده]

نشانی اصفهان – [آدرس]

 

عطف به تلفنگرام شماره ه ب ۶ /۹ -۱۴۶ تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۶۱ هیئت بدوی شماره ۹ بازسازی نیروی انسانی آبادان خواهشمند است هر چه زودتر حداکثر تا تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۶۱ جهت انجام مصاحبه خود را به دفتر هیئت مزبور واقع در ستاد پالایشگاه آبادان و خدمات مستقر در ماهشهر جنب کمیته اعزام معرفی نمایند.

بدیهی است در صورت عدم مراجعه در مدت مزبور به پرونده شما غیاباً توسط هیئت بدوی شماره ۹ بازسازی نیروی انسانی رسیدگی خواهد شد.

[امضا]

داراب قلعه گلاب

رئیس امور اداری پالایشگاه آبادان و خدمات

رونوشت: هیئت بدوی شماره ۹ بازسازی نیروی انسانی آبادان

بایگانی

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]