[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات- شماره ۱۸۷۴۵

تاریخ ١١ اردیبهشت  ۶۸

بسمه تعالی

بدینوسیله به خانم اشراقیه اشراق خاوری فرزند عبدالحمید به شماره شناسنامه [حذف شده] صادره از مشهد و یا در صورت عدم سکونت در ایران به ورثه مسلمان ایشان ابلاغ میگردد حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ نشر این آگهی خود را به شعبه دهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران (اوین) معرفی نمایند، بدیهی است در غیر این صورت برابر مقررات به پرونده مربوطه غیاباً رسیدگی خواهد شد.

روابط عمومی دادستانی انقلاب اسلامی تهران

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]