[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

(بسمه تعالی)

دادسرای انقلاب اسلامی تبریز

تلفن ۵۱-۳۸۷۵۰

جنب بازداشتگاه تبریز

شماره ۵۹۵۰/ ۳

تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۵۹

پیوست -----

 

آقای اسد یاری

لطفاً جهت اخذ توضیح در مورد شکایت رسیده ساعت ۵ روز یکشنبه تاریخ ۲۵ خرداد ۵۹ بدفتر دادسرای انقلاب اسلامی تبریز مراجعه نماید.

دفتر دادسرای انقلاب اسلامی تبریز

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]