[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱۲۱

تاریخ ٩ آبان ۱۳۶۲

شماره  م/۶۱/ ۲۵۰۱۶

١٠

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

برگ احضاریه و بازپرسی

دادستانی انقلاب اسلامی مرکز

 

نام و نام خانوادگی امیر هوشنگ امیر تبار عربی

پدر علیجان

پیشه-----

محل اقامت شهرستان ساری – [آدرس موجود است]

محل حضور تهران دادسرای انقلاب اسلامی – خیابان دکتر شریعتی – چهارراه قصر سابق شعبه ۴۲

وقت حضور: از وقت رؤیت تا پنج روز ساعت----- روز----- ماه-----۱۳۶

امضاء احضار شونده-----

تاریخ رؤیت: هجدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو

[امضا]

[مهر ناخوانا]

نام مأمور-----

اگر احضار شونده بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نشود برگ جلب فرستاده خواهد شد

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]