[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۳۶۶ - ۴ ذيقعده ۱۴۰۷ - اول ژوئیه ۱۹۸۷

[شماره:] ۱۸۳۰۰

صفحه: ۶

 

آقای امانالله کشمیری فرزند علیاکبر

مقتضی است جهت رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۱ /۶۴ باتهام وابستگی به تشکیلات فرقه ضاله بهائیت باستناد ماده ۱۱۱ آئین دادرسی کیفری در فرجه قانونی در شعبه ۲ دادسرای انقلاب اسلامی ساری حضور یابید.

دادیار دادسرای انقلاب اسلامی ساری – ابراهیمی

آ - ۴۸۳

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]