[روزنامه] اطلاعات

شنبه ۳۰ مهرماه ۱۳۶۷ – ۱۰ ربیع‌الاول ۱۴۰۹

۲۲ اکتبر ۱۹۸۸ – شماره ۱۸۵۹۲، صفحه ۷

 

احضاریه

بدینوسیله به افراد ذیل ابلاغ میگردد ظرف مدت ۱۵ روز پس از درج این آگهی خود را به دادسرای انقلاب اسلامی گنبد معرفی نمایند. در غیر اینصورت دادسرا برابر مقررات عمل خواهد نمود.

۱-رستم خادم فرزند فریدون بشماره شناسنامه ۱۴۵۰ صادره از یزد.

۲- منوچهر پارسا فرزند محمد ولی بشماره شناسنامه ۱۶۴، صادره از سنگسر سمنان.

۳- قدرت ا[لله] ورجاوندی فرزند کیخسرو، شماره شناسنامه ۶۲ صادره از تهران.

۴- کیخسرو فارس ورجاوندی فرزند اسفندیار بشماره شناسنامه ۳۸۳۵ صادره از شیراز.

۵- بانو مهوش ورجاوندی فرزند کیخسرو بشماره شناسامه ۵۶۹ صادره از تهران.

 

روابط عمومی دادستانی کل کشور