[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] شنبه ۳۰ مهرماه ۱۳۶۷ – ۱۰ ربیع‌الاول ۱۴۰۹- ۲۲ اکتبر ۱۹۸۸ 

[شماره:]  ۱۸۵۹۲  

صفحه: ۷

 

احضاریه

بدینوسیله به افراد ذیل ابلاغ میگردد ظرف مدت ۱۵ روز پس از درج این آگهی خود را به دادسرای انقلاب اسلامی گنبد معرفی نمایند. در غیر اینصورت دادسرا برابر مقررات عمل خواهد نمود.

۱-رستم خادم فرزند فریدون بشماره شناسنامه [حذف شده]  صادره از[حذف شده].

۲- منوچهر پارسا فرزند محمد ولی بشماره شناسنامه [حذف شده]، صادره از [حذف شده] .

۳- قدرت ا[لله] ورجاوندی فرزند کیخسرو، شماره شناسنامه [حذف شده]  صادره از [حذف شده] .

۴- کیخسرو فارس ورجاوندی فرزند اسفندیار بشماره شناسنامه [حذف شده]  صادره از [حذف شده] .

۵- بانو مهوش ورجاوندی فرزند کیخسرو بشماره شناسامه [حذف شده] صادره از [حذف شده] .

 

روابط عمومی دادستانی کل کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]