[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت راه

راه‌آهن دولتی ایران

 

اداره/ناحیه -----

شماره -----

تاریخ -----۱۳۴

پیوست -----

 

۶۴۸۹۱- ۱۲ آبان ۴۴

 

اداره کارگزینی راه‌آهن دولتی ایران

در جواب نامه شماره ۸۹۶۹۹ - ۱ آبان ۱۳۴۴ و ضمائم آن راجع به آقای عزیز اله روحانیان ۵۱۸ ب اشعار می‌دارد.

چون دو برگ تقاضای شغل که به‌ضمیمه نامه مزبور به این اداره ارسال فرموده‌اند کلمه (اسلام) که در مقابل سئوال جزء پنجم (مربوط به مذهب) نوشته شده به رنگ جوهر دیگر بعداً اضافه شده و معلوم نیست چه کسی آن را نوشته و بعلاوه برگ مزبور معمولاً در موقع ورود به خدمت کارمندان تنظیم و جزء سایر مدارک استخدامی ملاک صدور حکم استخدام قرار می‌گیرد و در مورد آقای روحانیان که برحسب ادعای مشارالیه حکم بازنشستگی درباره او صادرشده تنظیم برگ تقاضای شغل موردی ندارد ولی اگر به نظر ان اداره برگ مزبور جهت رفع اشکالی که از لحاظ مذهب مشارالیه وجود داشته تنظیم گردیده است به علت تردید در صحت آن رافع اشکال نخواهد بود زیرا علاوه بر اینکه صحت آن مورد تائید آن اداره قرار نگرفته و معرف مشارالیه هم در برگ مزبور آقای نجاتعلی عبدی امزاجردی که به حکایت پرونده بازنشستگی یکی از افراد بهائی می‌باشد ذکر شده اساساً به شرح نامه‌های که از آقای روحانیان به این اداره رسیده نامبرده بداشتن مرام بهائی معترف و مصر است خواهشمند است در صورتی که مشارالیه ضمن اقرار به تبعیت از دین مقدس اسلام منکر بهائی بودن خود می‌باشد مراتب را صریحاً به خط و امضاء خود اعلام نماید و پس از تصدیق صحت مندرجات آن به این اداره ارسال فرمائید تا نسبت به مورد تقاضا رسیدگی و نتیجه را اعلام شود عین برگ تقاضای شغل و رونوشت حکم ارسالی تلواً اعاده می‌شود.

معاون اداره کل بازنشستگی کشوری. مسعود سالو

گیرنده رونوشت

آقای پویان نماینده اداره کل بازنشستگی در راه‌آهن دولتی ایران.

۹۶۸۳۳ /۲ – ۲۰ آذر ۴۴

رونوشت جهت اطلاع به اداره جربه [؟] و کارخانجات فرستاده می‌شود خواهشمند است مراتب را به آقای عزیزاله روحانیان ابلاغ فرمائید.

رئیس اداره کارگزینی. شادروز

[؟] ۳ /۱۰ – [؟] آذر [؟]

رونوشت جهت اطلاع باقای عزیزاله روحانیان ابلاغ می‌شود./ رئیس اداره کل جربه [؟] و کارخانجات مهندس اسد

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]