[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت کشور

ادارۀ سیاسی

[بدون شماره، تاریخ: اوایل آذر ۱۳۲۲]

 

فرمانداری شاهرود

با عطف به نامهٴ شمارۀ ۲۲۸۵ – ۱۵ آبان ۱۳۲۲ متضمّن رونوشت گزارش ژاندارمری شاهرود در خصوص تبلیغات و تظاهرات بهائی‌ها در میامی اشعار می‌دارد در صورتی که رفتار و عملیّات آنها مخالف انتظامات محلّ است، البتّه باید جدّاً جلوگیری نمود و ممکن است به خود عطاءالله سنگسری اخطار شود که از این تبلیغات خودداری کند و در صورت استنکاف البتّه باید تعقیب شود.

وزیر کشور

 

[حاشیهٴ ۱:] این مسأله سابقه دارد، پیوست شود. ۱۱ آذر ۱۳۲۲

[حاشیهٴ ۲:] [ناخوانا] پیشینهٴ مربوط به تبلیغات بهائی‌ها در شاهرود [را] فوری بیاورید. ۱۲ آذر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]