[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت کشور، ادارۀ سیاسی؛ [ بدون شماره، تاریخ: اوایل آذر ۱۳۲۲ ]

 

فرمانداری شاهرود

با عطف به نامهٴ شمارۀ ۲۲۸۵ – ۱۵/۸/۲۲ متضمّن رونوشت گزارش ژاندارمری شاهرود در خصوص تبلیغات و تظاهرات بهائی‌ها در میامی اشعار می‌دارد در صورتی که رفتار و عملیّات آنها مخالف انتظامات محلّ است، البتّه باید جدّاً جلوگیری نمود و ممکن است به خود عطاءالله سنگسری اخطار شود که از این تبلیغات خودداری کند و در صورت استنکاف البتّه باید تعقیب شود.

وزیر کشور[۱]

 

[حاشیهٴ ۱:] این مسأله سابقه دارد، پیوست شود. ۱۱/۹/۲۲.

[حاشیهٴ ۲:] ...[۲] پیشینهٴ مربوط به تبلیغات بهائی‌ها در شاهرود [را] فوری بیاورید. ۱۲/۹.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

١- این متن که شماره و تاریخ ندارد، به احتمال زیاد پیش‌نویس نامه‌ای بوده که در جواب نامهٴ فرمانداری شاهرود به وزارت کشور نوشته شده و حاشیه‌های آن را نیز می‌توان به معنای تعلّل در ارسال دستور تلقّی کرد تا در وزرات کشور با رجوع به پیشینه، بتوانند صدور دستور مقتضی  برای حلّ موضوع صادر نمایند.

١- یک کلمه ناخوانا.