[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

مدیر عامل

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

شرکت سهامی بیمه ایران

بسمه تعالی

شماره: ۵۳۰۱ [ناخوانا]

 تاریخ ۱۵  مهر ۱۳۶۰

پیوست -----

دفتر امام خمینی مدظله‌العالی

احتراماً اخیراً یکی از کارمندان بازنشسته این شرکت فوت نموده و طبق مقررات مربوطه نصف حقوق نامبرده به همسر و نصف دیگر به فرزندان مشارالیه تعلق میگیرد. از طرفی همسر آن مرحوم که خود نیز کارمند شرکت بوده بنا به رأی کمیته پاکسازی بجهت وابستگی به فرقه ضاله بهائیت از خدمت منفصل شده است.

از آن مرحوم دو فرزند صغیر بنامهای مرجان متولد ۲۵ خرداد ۱۳۴۴ و مهتاب متولد ۳  مهر ۱۳۴۶ بجا مانده که سرپرستی آنها از طرف اداره امور سرپرستی تهران به مادرشان واگذار گردیده است.

با توجه بمراتب فوق خواهشمند است نظر حضرت امام را راجع بموارد زیر:

۱-پرداخت حقوق وظیفه سهم همسر با توجه باینکه وابسته بفر قه ضاله بهائیت بوده و از دریافت حقوق خود از صندوق دولت محروم شده است.

۲-پرداخت سهم فرزندان صغیر متوفی در وجه مادرشان.

امر بابلاغ فرما‌یند. فتوکپی انحصار وراثت و نامه اداره امور سرپرستی بضمیمه تقدیم میگردد.

با تقدیم احترام

مدیر عامت شرکت سهامی بیمه ایران

سید محمد اعرابی

[امضا]

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

بسمه تعالی

اگر بهائیت او ثابت است نه حقوق میبرد و نه میتواند متکفل امور فرزندان شود

[مهر ناخوانا]

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

شماره: ١٨٤٨ [ناخوانا]

تاریخ: ٥ آبان ١٣٦٠

[یادداشت دستنویسی شماره در پایین صفحه]

٤ /١٣٥ -٣٠ /١٠

١٣٢٣ - ٤/ ١٧- ٧/ ١١

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]