[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

(بسمه تعالی)

۱۰۷/ ۷۵ / ۴۰۱ – [تاریخ:] ۱۹ شهریور ١٣۶۲

از گروهان ژاندارمری کیاسر

به بخشداری محترم چهاردانگه

موضوع: بهائیان ایول

سلام علیکم

 

بازگشت بشماره ۱۰۳ [ناخوانا]– [تاریخ:] ۱۸ شهریور ١٣۶۳ در اجرای دستورات دادستان شهرستان ساری بمورخه [؟] شهریور ١٣۶۲ جهت اطلاع از نظریات اهالی ایول مبنی بر ورود بهائیان به محل مراجعه پس از احضار چند نفر از بزرگان محل مسجد و جویای نظریات آنان مشخص گردید که مسلمانان ایول به اتفاق آبادیهای اطراف کماکان در تصمیم خودشان مبنی بر جلوگیری از ورود بهائیان نه تنها استوار بوده بلکه شدیدتر هم هستند از آنجائیکه طرف مقابل بهائیان منحصر بفرد نمیشود که پس از ورود ایشان به آبادی در صورت ایجاد مزاحمت دستگیر و جهت پیگرد معرفی شوند و شامل اهالی مسلمان ایول و چندین آبادی اطراف می‌باشد بنابراین قانع کردن آنان جهت عدم مزاحمت بهائیان غیرممکن بوده و از عهده ژاندارمری خارج است علیهذا با توجه به‌مراتب بالا ژاندارمری امنیت آنان را در صورت مراجعت با وضعیت فوق تقبل ننموده و به هیچ عنوان مقدور نیست و امام‌جمعه محترم و بخشدار کیاسر و سایر مسئولیتی که به این امر از نزدیک آشنایی دارند مسلماً به این واقعیت اعتراف خواهند نمود با عرض مراتب بالا به نظر میرسد ورود آنان به ایول [مصلحت] نبوده و در مورد سرنوشت آنان بایستی از طریق مقامات ذیصلاح فکر اساسی بعمل آید بدیهی است چنانچه از مقامات ذیصلاح مدعی هستند که چنین عملی امکان‌پذیر است [مقرر] فرمایند مقام مذکور [ناخوانا] اقدام فرمایند.

فرمانده گروهان ژاندارمری – ستوانیکم صداقت

[امضا]

گیرندگان

۱ – دادسرای عمومی شهرستان ساری بازگشت به مرقومه مورخه ۱۷ شهریور ١٣۶۲ و مرقومه مورخه ۱۲ شهریور ١٣۶۲ صادره به پاسگاه ژاندارمری [ناخوانا]

۲ – پاسگاه ژاندارمری [ناخوانا] جهت اطلاع و پیگیری

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]