[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ

شماره

پیوست

[آرم]

وزارت بهداری

اداره

تاریخ ٢ مرداد ۴۳

شماره -۲۵۶۶۱

پیوست- پرونده استخدامی

دفتر امور حقوقی وزارت بهداری

عطف بنامه شماره ٧٣٢ / ٢١- [ناخوانا] ١٢ مرداد ۴۳موضوع استعلام نظریه این اداره کل در مورد استخدام خانم ایراندخت عشرتی اشعار میدارد.

هر چند در نامه مزبور مرقوم داشته‌اند که مشارالیها در برگ مربوط بتقاضای شغل مذهب خود را غیر مسلمان قید نموده است و معلوم نیست دارای چه مذهبی میباشد و قبل از تعیین و اعلام مذهب واقعی او نمیتوان نسبت بمورد درخواست صریحاً اظهارنظر نمود ولی با توجه بیادداشت اداره کارگزینی مندرج در کنار پیشنویس پس ابلاغ شماره ۱۶۰۸۴ / ۱۴۵۰۹ / ١ - [تاریخ:] ٢٩ اردیبهشت ۱۳۴۳ وزارت بهداری چنانچه دارای مذهب بهائی باشد همانطوریکه در ابلاغ مزبور اعلام داشته‌اند از مصادیق قسمت ۴ ماده دوم قانون استخدام کشوری بوده و استخدام نامبرده مخالف قانون مزبور بخشنامه شماره ۷۶۸۲ [تاریخ:] ۲۴ تیر ۳۴ نخست‌وزیری خواهد بود.

ضمناً پرونده استخدامی نامبرده بضمیمه نامه بالا ارسال داشته‌اند عیناً به پیوست اعاده میشود.

معاون اداره کل بازنشستگی کشوری. محمد مدرسی امضاء

[مهر رسمی]

[مهر:] رونوشت برابر با اصل است

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]