[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

استان خوزستان

شماره-----

تاریخ-----

پیوست-----

[مهر:] محرمانه

 

بسم تعالی

مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرمشهر

سلام علیکم

احتراماً، بازگشت بنامه شماره ۱۲۴۴۰/ ۱۰۱/ ۸ مورخه ۱۵ دی ۷۳ در خصوص در خواست معیشت توسط آقای احمد محمودی کمک بهیار اخراجی و عضو فرقه ضاله بهائیت و با عنایت به استفسار بعمل آمده از هیات محترم تجدیدنظر وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی در مورد اینگونه افراد خواهشمند است به آگاهی برسانید درصورتی‌که مشارالیه کتباً انزجار خود را از فرقه ضاله بهائیت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام نمایند و یک نسخه آنرا جهت انعکاس به هیات تجدیدنظر وزارت متبوع (ناخوانا) هیأت ارائه نمایند. هیأت مذکور پس از بررسی وضعیت معیشتی وی (با توجه به ماده ۴۳ آئین‌نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوبه شماره ۲۵۲۲۷/ت/۲۷۵/ه مورخه ۱۶ مهر ۷۳ هیأت محترم وزیران) نسبت به برقراری مستمری نامبرده اقدام خواهد نمود. /س

مؤید باشید

رئیس هیأت بدوی رسیدگی بتخلفات اداره دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوزستان

[امضا روی مهر رسمی]

۱۶۶۴-۳/د/ب

۲۱ دی ۱۳۷۲

رونوشت: آقای احمد محمودی – به آدرس: [حذف شده] عطف بدر خواست مورخه ۱۱ دی ۷۳

هیأت تجدیدنظر رسیدگی بتخلفات اداری وزارتخانه جهت اطلاع

مدیریت محترم نیروی انسانی دانشگاه جهت اطلاع و اقدام مشابه در خصوص اینگونه افراد

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخور کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]