[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

 

[روزنامه:] رسمی

[تاریخ:] ٢٩ مهر ١٣٨٧

[شماره:] ۱۸۵۳۸

[صفحه:] ١٧

 

شماره ۱۲۲۵۸                

۱۳ مهر ۱۳۸۷

آگهی تغییرات شرکت دامداری و کشاورزی هازل دار

(با مسئولیت محدود ثبت شده به شماره ۸۱)

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۳۱ شهریور ۱۳۸۷ تغییرات زیر در شرکت فوق صورت گرفته است.

۱- آقایان ضیاءالله مکاری - عزیز خانجانی - اصغر خانجانی و بهمن خانجانی - بهرام خانجانی - علی اکبر خانجانی - زهرا هدایتی - باباوردی خانجانی - فاطمه خانجانی - پروین ذبیحی نژاد - هوشنگ ذبیحی نژاد - شاه‌پسند ذبیحی نژاد، علی ذبیحی نژاد با دریافت سهم الشرکه خود از شرکت خارج و نیز تقلیل سهم الشرکه خانم شمسی جان خانجانی مبلغ ۱۲۶۷۲۹ ریال در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۷۹۲۴۷۴۰ ریال به مبلغ ۶۰۵۰۷۷۰ ریال کاهش داده شد که ماده ۷ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

۲- روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۳- آقای پرویز خانجانی به عنوان بازرس اصلی و آقای نریمان بهین آیین همگینی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.

ش ۲۲۹۹۰

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مهدیشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]