[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] خبر

[تاریخ:] دوشنبه ١٠آذر ماه ۱۳۵۹

[شماره:]۲۴۳

[صفحه:] ۵

شهرداری شیراز

 

آگهی

شهرداری شیراز باستناد تصویب نامه شماره ١ / ۳۵۵۱۰ - [تاریخ:] ٢ آذر ۱۳۵۹ استانداری فارس و موافقت کمیسیون شورای عالی شهرسازی موظف است طرح ادامه خیابان پیروزی (نمازی سابق) را بطرف مسجد شهدا (مسجد نو سابق) و فلکه احمدی جهت بهبود عبور و مرور و حل مشکل ترافیک در این قسمت اجرا نماید لذا مراتب بر اساس ماده ١٧ و تبصره ذیل ماده ۱۶ قانون نوسازی بدینوسیله بمنظور اطلاع صاحبان اماکن و اراضی و مستحدثات و موقوفات مورد مسیر آگهی میشود ضمناً نقشه مربوطه در دفتر فنی شهرداری برای ملاحظه اشخاص ذینفع موجود است.

۵۹۳۸ / ۱۱۴۵ / م الف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]