[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

باسمه تعالی

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

 

تاریخ: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰

شماره: ۹۰۰۰۹۶ ارجاعی

پیوست: -----

 

آگهی مزایده اموال منقول

اجرای احکام کیفری دادگستری سمنان در نظر دارد در پرونده کلاسه ۹۰۰۹۶ موضوع له اداره منابع آب شهرستان سمنان علیه نجات الله خانجانی فرزند قدرت الله به استناد ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی و ۱۲۷ آ. د. م احشام به شرح ذیل را از طریق مزایده عمومی و حضوری به فروش برساند:

۱- تعداد ۱۱۶ رأس میش با بره هر راس به ارزش ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۴ ريال، جمعاً به مبلغ ۰۰۰ / ٠٠٠/ ۵۲۲ ريال

۲- تعداد یازده رأس میش بدون بره به ارزش هر رأس ۰۰۰/ ۹۰۰/۲ ریال جمعاً به مبلغ ۰۰۰/۹۰۰ / ۳۱ ریال

۳- تعداد سه رأس بز به ارزش هر رأس ۰۰۰ / ۶۰۰ /۲ ريال جمعاً به مبلغ ۰۰۰/۸۰۰ / ۷ ريال

۴- تعداد ۲۷ رأس بزغاله به ارزش هر رأس ۰۰۰ / ۶۰۰ /۱ ریال جمعاً به مبلغ ۰۰۰ / ۲۰۰/ ۴۳ ريال

که مجموعاً به مبلغ ۰۰۰/ ۹۰۰ / ۶۰۴ ریال ارزیابی گردیده است. فروش اموال در روز سه شنبه مورخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۰ ساعت ۹ صبح در منطقه چاه شیرین حوالی ایستگاه لارستان سمنان آغل خانجانی انجام خواهد شد. خریدار می‌بایست بالاترین قیمت را پیشنهاد و کل مبلغ پیشنهادی را فی‌المجلس پرداخت نماید. بدیهی است پس از پرداخت کامل وجه نسبت به تحویل احشام در محل به خریدار اقدام خواهد شد.

اسماعیلی

مدیر اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب سمنان

[مُهر و امضاء]

 

[مُهر ورود به دفتر دبیرخانه به شماره ۴۵ – تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]