[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] پنجشنبه ۹ تیرماه ۱۳۶۷ - پانزدهم ذیقعده ۱۴۰۸ - ۳۰ ژوئن ۱۹۸۸

[شماره:] ۱۸۵۰۱

[صفحه:] ۱۸

 

"بسمه تعالی"

آگهی

خانم صمدیه موسی زاده کهن چنانچه دفاعی در خصوص اتهام انتسابی (وابستگی به فرقه ضاله بهائیت) دارید. کتباً ظرف مدت پانزده روز از تاریخ این آگهی به وزارت مسکن و شهرسازی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال نمائید.

 هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]