[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] سه‌شنبه ۶ خردادماه ۱۳۶۵ هفدهم رمضان المبارک ۱۴۰۶ مطابق ۲۷ مه ۱۹۸۶

شماره ۱۷۸۹۴

[صفحه:] ۱۳

 

«بسمه‌تعالی»

آگهی و دعوتنامه

بدینوسیله از افراد مشروحه ذیل دعوت میگردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی جهت دفاع از خود با ارائه دلایل و مدارک مستند به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد فلکه تقی‌آباد اول خیابان فیضیه سازمان مرکزی دانشگاه مراجعه نمایند.

بدیهی است در صورت عدم مراجعه در مدت مذکور طبق ماده ۳۰ آئین‌نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری غیاباً رأی صادر خواهد شد.

ردیف ۱

نام نام خانوادگی: پروین احمدی نامقی

نوع اتهام: عضویت در فرقه ضاله بهائیت...

...هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]