[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

از کرمانشاه- تلگراف خیلی فوری

فرماندهی لشکر و [ناخوانا]

طبق امریه ۶۹۲۶- ١٢٧٢٢ [تاریخ:]٣٠ آبان۴٠ و ٣٠۵۴ [تاریخ:] ٢مهر۴۱ نیروی زمینی ذکر کلمه بهائی در تعرفه تظاهر تلقی میشود. بافسران و کارمندان و درجه‌دارانی که تظاهر کنند بفرمان مطاع شاهانه ترفیع و امتیازی داده نخواهد شد.

۵۷۹۶ [تاریخ:] ٣ مهر۴۱

سرتیپ افسری نژاد

محرمانه

رونوشت امریه فوق بکلیه واحدهای تابعه ارسال بفرموده دستور فرمائید مراتب را جهت اطلاع و در نظر گرفتن مفاد آن بکلیه افسران و درجه‌داران آن واحد ابلاغ نمائید

 ۲۰۴۸۲ /ک

۱۵ مهر۴۱

رئیس ستاد لشکر ٢سرهنگ ستاد [ناخوانا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]