[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

از کرمانشاه – تلگراف خیلی فوری

 

فرماندهی لشکر و تیپ

طبق امریه ۶۹۲۶ /۱۲۷۴۲- ۳۰ آبان ١٣٤٠ و ٣٠٥٤ – ٢ مهر ١٣٤١ نیروی زمینی ذکر کلمه بهائی در [تعرفه] تظاهر تلقی می‌شود به افسران و کارمندان و درجه‌دارانی که تظاهر کنند به‌فرمان مطاع شاهانه ترفیع و امتیازی داده نخواهد شد.

 

 [امضا]

سرتیپ افسری نژاد

۵۷۹۶- ۳ مهر ۱۳۴۱

 

 

محرمانه

رونوشت امریه فوق به کلیه واحدهای تابعه ارسال فرموده دستور فرمائید مراتب را جهت اطلاع و در نظر گرفتن مفاد آن به کلیه افسران و درجه‌داران آن واحد ابلاغ نمائید.

 

۲۰۴۸۲ / ک - ۱۵ مهر ۱۳۴۱

رئیس ستاد لشکر ٢- سرهنگ ستاد

رئیس  برومندان

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]