[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

معاون امور پرسنل

کپی: پرونده پرسنلی

اینجانب افشین نوروزی ایرانزاد دارنده شناسنامه شماره [حذف شده] صادره از طهران متولد سال ١٣٣٣ فرزند یونس پیرو مذهب دین بهائی میباشم و در روز بدو استخدام این مطلب را در پرونده قید نموده بودم.

امضاء [امضا]

تاریخ: ٢ دی ۶۰

[آدرس]

[یادداشت دست خطی در پایین صفحه]

کرج ملاحظه شد

[امضا]

٧ آذر۶۱

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]