[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز اهواز

تاریخ:  ١٧ مرداد ۶۰

شماره: ۱۸۵۱/ ٣١

پیوست: دارد

 

بسمه تعالی

 

از: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران – مرکز اهواز

به: دادسرای انقلاب اسلامی قم

موضوع: معرفی آقای وجدانی

بازگشت به نامۀ شمارۀ ۱۶۹۶ مورخه ٢٣ تیر ۶۰ (پیوست) بدینوسیله آقای جواد وجدانی کارمند این مرکز جهت ادای

پاره‌ای توضیحات و ارائۀ مدارک در رابطه با اتهامات خود به آن دادسرا معرفی و اعزام میشوند.

سرپرست موقت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران – مرکز اهواز

سید مجتبی صفدری

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]