بسمه تعالی

بنیاد مستضعفان

سازمان اموال مصادره شده

شماره ٣٣ /۴ / ۱۸۶۲

تاریخ ٣١ خرداد ۵۸

پیوست

بموجب این حکم به آقای دکتر سید عباس پاک‌نژاد مأموریت داده می‌شود که جهت اداره و کنترل بیمارستان میثاقیه که طبق حکم دادگاه انقلاب اسلامی مصادره گردیده است اقدام مقتضی بعمل آورده و گزارش مأموریت خود را به این سازمان ابلاغ فرمایند %

معاون واحد ضبط و بازرسی اموال مصادره شده

مصطفی پشندی

[امضا]

[مهر رسمی]

بنیاد مستضعفان – امور شناسایی و ضبط –سازمان مدیریت املاک و شرکت‌ها

 

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

۴۱۴ - [تاریخ:] ٢ تیر ۵۸

[آدرس]