[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت کشور، ادارۀ سیاسی؛ شمارۀ: ۹۹۴۶/۵۴۱۳۰؛ تاریخ: ۷/۱/۱۳۲۴

 

نخست وزیری

 

پیرو نامهٴ شمارۀ ۵۹۱۸/۴۷۶۲۷ – ۲۵/۸/۲۳ در موضوع قتل اسدالله نادری معروض می‌دارد: طبق گزارش فرمانداری شاهرود نسبت به پروندهٴ واقعهٴ ۱۷ مرداد ۱۳۲۳ که قتل نام‌برده نیز جزو آن می‌باشد، ادّعانامه تنظیم و به دیوان جنایی مرکز فرستاده شده است.

وزیر کشور، [ از طرف، امضاء ]

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۲۹۰، تاریخ: ۹/۱/۲۴ ].

[حاشیهٴ ۲:] آقای فخرایی، ۱۱/۱/۲۴.

[حاشیهٴ ۳:] سابقه، ۱۲/۱/۲۴.

[حاشیهٴ ۴:] عجالتاً بایگانی شود. ۱۸/۱/۲۴.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]