[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

ادارۀ سیاسی

شمارۀ: ۹۹۴۶ /۵۴۱۳۰

تاریخ: ۷ فروردین ۱۳۲۴

 

نخست وزیری

 

پیرو نامهٴ شمارۀ ۵۹۱۸ /۴۷۶۲۷ – ۲۵ آبان ۱۳۲۳ در موضوع قتل اسدالله نادری معروض می‌دارد: طبق گزارش فرمانداری شاهرود نسبت به پروندهٴ واقعهٴ ۱۷ مرداد ۱۳۲۳ که قتل نام‌برده نیز جزو آن می‌باشد، ادّعانامه تنظیم و به دیوان جنایی مرکز فرستاده شده است.

وزیر کشور، [از طرف، امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] [مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۲۹۰، تاریخ: ۹ فروردین ۱۳۲۴]

[حاشیهٴ ۲:] آقای فخرایی، ۱۱ فروردین ۱۳۲۴

[حاشیهٴ ۳:] سابقه، ۱۲ فروردین ۱۳۲۴

[حاشیهٴ ۴:] عجالتاً بایگانی شود. ۱۸ فروردین ۱۳۲۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]