[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش منطقه ای شهرستان دشت آزادگان

شماره ۲۴۰۹۸

تاریخ  ٢ بهمن ۵۸

پیوست-----

 

بسمه تعالی

به: خانم سکینه حبیبی تازه استخدام آموزش و پروژش دشت آزادگان

از:

موضوع:

 

بدینوسیله بشما ابلاغ میشود که چون دارای مذهب غیر رسمی و غیر اسلام هستید از ادامه به کار شما جلوگیری می شود ادامه کار شما بستگی به تبری رسمی شما از مسلک بهائیت است . / ش

کردونی

از طرف رئیس آموزش و پرورش شهرستان دشت آزادگان

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]