[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] بخش مطبوعات سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن

[تاریخ:] ۲۳ دی ۱۳۵۹ مطابق ۱۳ ژانویه ۱۹۸۱

 

بسمه تعالی

"یا ایهاالذین آمنوا ان جائکم فاسق بنباء فبتینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتحصبحوا علی ما فعلتم نادمین"

 

ای اهل ایمان اگر فاسقی برای شما خبری آورد ابتدا در مورد آن خبر تحقیق کنید مبادا از جهالت شما ضرری بقومی برسد و سپس از آنچه کردهاید پشیمان گردید. "قرآن سوره حجرات"

همه بدبختیهای ما از آمریکاست

امام خمینی

 

آنچه که در روزهای اخیر در تمامی محافل امپریالیستی و از طریق وسائل ارتباط جمعی مزدورشان که وظیفهای جز خدمت به منافع ابرقدرتها ندارند شایع شده است مساله اعدامها در ایران و محکوم کردن این باصطلاح اعدامها از طریق سازمانهای مختلف است که همگی تحت تأثیر امپریالیسم و صهیونیسم بینالمللی قرار دارند هر چند که تحت عنوان "غیر دولتی" فعالیت داشته باشند...

... این روزها یکی از اهداف تبلیغاتی مزدوران غربی حمایت از فرقه ضاله و صهیونیسم ساخته بهائی است و قصد دارند با بوق و کرنا گوش فلک را از این ادعا پر کنند که این افراد صرفاً بخاطر عقایدشان مجازات میگردند در صورتیکه تعداد اعدامیهای این فرقه حتی بتعداد انگشتان دست نیز نیست. جالب است که در عین حال تعداد معتقدین به این فرقه را دهها هزار نفر اعلام میدارند. باید از اینها پرسید اگر واقعاً این افراد بخاطر عقایدشان اعدام میگردند پس چرا تعداد اعدامیهای این فرقه از تعداد انگشتان دست تجاوز نمیکنند و چرا اکثریت قریب به اتفاق اعدامیها در ایران باصطلاح مسلمان بودهاند؟ آیا این نشان میدهد که مسلمانان بخاطر عقایدشان مجازات میگردند؟! جمهوری اسلامی ایران همانگونه که بارها اعلام داشته است هیچکس را صرفاً بخاطر عقیده و تعلقش به مذهب خاص اعدام نمیکند و آنچه برای ایران مهم است اعمال مجرمین است و نه عقایدشان با توجه به دور بودن هموطنان عزیزمان از جو داخل کشور ما در اینجا بخش کوچکی از اعمال وحشیانه کسانی را که در ایران کنونی مجازات میشوند ذکر میکنیم با امید به اینکه خواهران و برادران هموطن با توجه به آیهای که درصدر این نوشتار ذکر شده است در مورد هر خبری که از منابع مزدور خبری میشنوند تحقیق نمایند و با آشنا شدن با ترفندهای این دشمنان اسلام و ایران و انقلاب تحت تأثیر تبلیغات مغرضانه آنها قرار نگیرند...

...(پیروز باشید و پایدار)

بخش مطبوعات سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]