[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

ادعا نامه دادستان مشهد

آقای فرهنگ نگارستانی متولد ١٣٢١ اهل و ساکن مشهد باسواد متأهل فاقد سابقه کیفری بازداشت موقف از مورخه ۲۵ مرداد ١٣٧٣ تا کنون متهم است به اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق فعالیت تشکیلاتی در فرقه ضاله بهائیت که با عنایت به گزارش اداره کل اطلاعات خراسان مندرج در صفحات ۱۵۷ تا ۱۶۱ و اظهارات و اقاریر متهم مندرج در صفحات ٨٠ تا ۱۵۶ و ۱۶۲ تا ۱۶۵ و ٢٠١ و ٢٠٢ و سایر محتویات پرونده بزهکاریش محرز و مسلم است مستنداً به ماده ٨٨ قانون تعزیرات تقاضای مجازات نا مبرد و ضبط کتاب و نوارهای توقیفی را که حاوی مناجات و سرود و دروس ضاله بهائیت است مستنداً به مسائله ۱۵ از باب مکاسب محرمه کتاب تحریر الوسیله و ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی را دارد. تاریخ وقوع بزه سال ١٣٧٢ و محل آن مشهد بوده است

١ - ارتباط با اتباع بیگانه به صورت غیرمجاز در ایران سکونت و تردد داشته‌اند و داشتن ارتباط نهائی با آنها

٢ - مخفی نمودن اسناد و مدارک غیرمجاز تشکیلات در منزل

٣- فعالیت در تشکیلات بها‌ئی

 ۴- عدم رعایت مسائل قانونی و تخلف از قانون

مسا له ۱۵ مکاسب: حفظ کردن کتب ضلال و استنساخ و خواندن و درس گرفتن و تداریس آنها اگر هدف صحیحی در آن نباشد حرام است. مثل اینکه قصد اشکال و ابطال آنها را داشته باشد و برای این هدف، صلاحیت داشته باشد و ایمن از گمراهی باشد، و اما، مجرد آگاهی یافتن از مطالب آنها برای غالب مردم عواملی که بر آنان ترس گمراهی و لغزش هست، جزء اغراض صحیح که مجوز حفظ آنها است، نمی‌باشد. پس بر چنین مردم لازم است از کتابهائی که مشتمل بر مطالبی است که مخالف عقاید مسلمین است خصوصاً کتابهایی که مشتمل بر شبهات و مغالطه کاریهایی است که (امثال آنان) از حل دفع آنها عاجزند اجتناب ورزند و برای ایشان خرید و نگهداری و حفظ آنها جائز نیست بلکه بر آنان واجب است آنها را از بین ببرند.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]