[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

توضیحات

مهر انتخابات

محل [ناخوانا]

شماره مسلسل ۹۶۵۲۲۶ دو

[مهر:] باطل شد

[آرم]

 

شماره شناسنامه [حذف شده]

تاریخ صدور روز اول ماه خرداد سال ١٣١١

[آرم]

وزارت کشور

اداره کل آمار و ثبت‌احوال

المثنی

[مهر رسمی]

۹۶۵۲۲۶ دو

[عکس]

 

آقای یدالله نام خانوادگی سپهر ارفع فرزند آقای فرامرز شناسنامه [حذف شده]  صادره [حذف شده] ط خانم شهربانو شناسنامه [حذف شده]  صادره از٧ ط

در تاریخ روز چهارم ماه خرداد سال یکهزار سیصد و شش١٣٠٦ در شهر/دهستان تهران کوی----- حوزه ٧ کوچه ----- خانه ----- قصبه / ده----- متولد شده است. صادره از حوزه ٧

نام مأمور میر محمدعلی نام خانوادگی قربانی سمت باگیان ادارۀ آمار و ثبت‌احوال تهران

[امضا روی مهر رسمی]

٢٧/١/۴۸

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]