[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

اداره کل آمار ثبت‌احوال

[تعرفه اداری پرداخت شد]

شماره شناسنامه ٢٢

تاریخ صدور روز ١٠ ماه سرطان سال [حذف شده]

[مهر اداری]

[عکس]

[مهر رسمی]

 

آقای: فرهنگ نام خانوادگی: مودت فرزند: آقای فضل‌الله شناسنامه [حذف شده]  صادره از [حذف شده] /خانم بتول شناسنامه [حذف شده]  صادره از [حذف شده]

در تاریخ بیست و هفتم ماه جوزا سال هزار سیصد چهار ۱۳۰۴ در شهر تهران کوی----- کوچه ----- خانه ----- قصبه/ده ----- متولد شده است

صادره از حوزه -----

نام مأمور [ناخوانا] نام خانوادگی پروین سمت بایگان اداره آمار و ثبت‌احوال تهران

[امضا روی مهر رسمی]

٢٩ خرداد ۴۷

[امضا]

٢٩/٣/۴۷

 

[یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه]

برگ اول شناسنامه فرهنگ مودت بعد از ابطال و صدور جواز دفن

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]