[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

اداره کل بازرگانی استان تهران

شورای اسلامی نظارت بر توزیع کاری شهر تهران

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

تاریخ

شماره

 پیوست

 

بسمه تعالی

[ناخوانا] بدینوسیله باطلاع میرساند یک جلد دفترچه [ناخوانا] بنام خواهر عشرت شهریاری بعلت بهائیت نامبرده اخذ و باطل گردید مراتب جهت اطلاع در دست [ناخوانا] میباشد.

 

[مهر رسمی] مرکز شورای اسلامی گروه نظارت

[امضا]

۵ مهر ۶۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]