[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[مهر:] محرمانه مستقیم

از ابوب.ا.جا (دایره اداری)

به بانک سپه (اداره امور موظفین)

موضوع: قطع حقوق

[آرم]

وزارت جنگ دفاع ملی

(تلفن-----)

شماره [ناخوانا]

تاریخ ١٣ خرداد ۱۳۵۹

پیوست بشرح نامه ۶برگ

محرمانه مستقیم/اقدام سریع

بسمه تعالی

١-اسامی ١٣١نفر از پرسنلیکه بعلت داشتن مسلک بهائی بازنشستگی آنان کان لم یکن و از ارتش جمهوری اسلامی ایران اخراج گردیده‌اند و مراتب در فرمان همگانی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز درج گردیده است بشرح فهرست الف ایفاد میگردد.

٢-اسامی ٣٧ نفر از پرسنلیکه بعلت بهائی بودن امر به اخراج آنان صادر شده است و مراتب قریباً در فرمان همگانی ارتشی درج خواهد شد نیز فهرست ب ارسال میگردد.

٣-خواهشمند است دستور فرمائید:

الف. نسبت به حقوق کلیه پرسنل مندرج در فهرست الف و همچنین خودداری از پرداخت حقوق به کلیه پرسنل ذکر شده در فهرست ب سریعاً اقدام نمایند، ضمناً مراتب از طریق این اداره در دستور ویژه وزارت دفاع ملی درج و ماده دستور مربوطه متعاقباً به آن بانک ارسال میگردد.

ب. مراتب به یکایک آنان ابلاغ شود که در صورت تمایل میتوانند به اداره بازنشستگی و بیمه مراجعه نموده و فرم تعهد مربوط به عدم تبلیغ مرامی را تکمیل نمایند تا فرم مربوطه عیناً بوزارت دفاع ملی ارسال شود و در صورت تائید وزارت دفاع ملی در خصوص برقراری حقوق آنان مجدداً اقدام و نتیجه در ثانی به آنان بانک اعلام خواهد شد.

رئیس اداره بازنشستگی بیمه ارتش جمهوری اسلامی ایران سرتیپ دکتر علینقی شایانفر

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

[مهر :] محرمانه مستقیم

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]