[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

ادارۀ انتظامات

تاریخ: ۲ اسفند ۱۳۲۸

شمارۀ: ۱۷۱۶۴-  ن - ۱۱۹۹۵-  م

 

به کلّی محرمانه و مستقیم

 

جناب آقای نخست وزیر

طبق گزارش تلگرافی فرمانداری کاشان روز ۱۴ بهمن ۱۳۲۸ دکتر سلیمان برجیس در کوی کَلِهَر کاشان مقتول و بلافاصله هشت نفر از اهالی آن‌جا خود را به عنوان قاتل به شهربانی معرّفی می‌نمایند و اشخاص مزبور مورد بازجویی قرار گرفته و زندانی شده‌اند و از طرف وزارت دادگستری نیز موضوع تحت تعقیب می‌باشد و چون طبق گزارش فرمانداری، دکتر نام‌برده بهائی بوده و به حمایت مرتکبین تظاهراتی می‌شد، به منظور حفظ امنیّت محلّ به ژاندارمری کلّ کشور دستور داده شد با اعزام عدّه[ای] نیروی شهربانی محلّ را تقویت نمایند. اینک در دنبالهٴ این واقعه شرحی رسماً به نام محفل بهائیان کاشان برای تعقیب مرتکبین و تأمین امنیّت بهائیان به فرمانداری نوشته شده و مطابق سوابق دیگری که در وزارت کشور موجود است، از چندی به این طرف به طور رسمی و ذکر شماره به نام محفل بهائیان مکاتباتی با وزارت‌خانه‌ها و ادارات دولتی می‌شود که این رسمیّت گرفتن آنها بیشتر موجب تحریک تعصّب مسلمانان شده و مطابق گزارش‌های واصله، این قبیل اتّفاقات در اغلب شهرستان‌ها بروز نموده و ممکن است نظم هر محلّ را به کلّی مختلّ نماید و چون هیچ‌وقت بهائیان نتوانسته‌اند اظهار وجود نمایند و این رویّهٴ جسورانهٴ آنها مخالف با مصالح کشور می‌باشد، اقتضا دارد هر چه زودتر محافل آنها به کلّی متروک و مطرود گردد. مستدعی است امر و مقرّر فرمایند نظریّات عالی را ابلاغ فرمایند تا اقدام لازم به عمل آید.

وزیر کشور، [امضاء]

 

[دستنوشته ۱:] شمارۀ ۴ - ۲۰۶۰  – ۳ اسفند ۱۳۲۸.

[دستنوشته ۲:] به عرض برسد.

[دستنوشته ۳:] رونوشت برای وزارت دادگستری هم فرستاده شود که مقرّر دارند پس از تحقیقات محلّی مرتکبین کاشان و ابرقو را فوراً به تهران برای ادامهٴ دادرسی بیاورند. به وزارت کشور بنویسید دستورات مقتضی برای جلوگیری از هرگونه تظاهراتی به فرمانداران و استانداران بدهند. ضمناً به شهربانی کلّ نیز دستورات لازم داده شود. ۴ اسفند ۱۳۲۸.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]