[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور؛ ادارۀ کلّ شهربانی، ادارۀ اطّلاعات، دایرهٴ دوّم؛ شمارۀ: چهل و هفت هزار و نود و چهار/ شصت هزار و سیصد و بیست و دو/-یک؛ تاریخ: ۲۸ دی ۲۰؛ محرمانه، مستقیم

 

وزارت کشور

در تاریخ (۲۵ آذر ۱۳۱۸) بهائیان در باغ (حظیرة‌القدس) واقع در خیابان شاهپور مقابل دبیرستان البرز، ساختمانی برای محفل و تشکیل جلسات و جشن اعیاد مذهبی خود شروع کرده بودند که طبق ابلاغیّه‌های مطاع مبارک، صادره از دفتر مخصوص شاهنشاهی مبنی بر جلوگیری از اجتماع و تظاهرات و عملیّات بهائی‌ها در تمام کشور، از [احداث] ساختمان مزبور جلوگیری شده بوده است و چون اخیراً شروع به ساختمان آن‌جا نموده‌اند، مستدعی است امر و مقرّر فرمایند از اقدامی که نسبت به ساختمان محلّ نام‌برده باید به عمل آید، مرقوم دارند.

رییس ادارۀ کلّ شهربانی، سرپاس رادسر، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] ادارۀ سیاسی، ۲۲/-۱۰.

[حاشیهٴ ۲:] دفتر م سیاسی، شمارۀ: ۷ – ۲۳ دی ۲۰.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]