[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره ٧١٢٠ / ٧٠ / ١١

تاریخ ۱۶ آذر ١٣٧٠

پیوست -----

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

[آرم]

دادسرای انقلاب اسلامی

مدیرکل محترم دبیرخانه قوه قضائیه

با ابلاغ سلام

بازگشت به نامه شماره ۹۰۰۴ / ١ مورخ ۱۵ تیر ١٣٧٠ بنقل از پرونده کلاسه ۶۹ / تا / ٣٩١٩٣ / ١ اشعار میدارد: خانم شعاعیه میرآفتاب به اتهام وابستگی بفرقه ضاله و مضله بهائیت و فعالیت برای تشکیلات غیرقانونی یادشده و خروج از استیمان جمهوری اسلامی در تاریخ ٢ خرداد ١٣۶۹ در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه و به استناد حکم شماره ۲۱۰۲۵ به مصادره کلیه اموال اعم از موارد شناخته شده و غیر آن و آنچه باسم خود یا دیگران نموده است محکوم و در اجرای فرمان مورخ ۶ اردیبهشت ١٣۶٨ ضرت امام امت قدس سره الشریف بتائید جناب آقای نیری رسیده و کلیه اموال وی در اختیار وکلای منتخب ولی‌فقیه قرار داده شده است. /٣۴

[امضا روی مهر رسمی]

دادستانی انقلاب اسلامی تهران

[مهر] اندیکس شد

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

اداره کل دبیرخانه قوه قضائیه

شماره ٢ / ١۶۴٢٧٠ / ١

تاریخ ٢٠ آذر ١٣٧٠

 

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

[ناخوانا]

٣٠۵١۶ / ١

١٧ آذر ١٣٧٠

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

بسمه تعالی

[ناخوانا]

١٩ آذر ١٣٧٠

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

[ناخوانا]

٢۴ آذر ١٣٧٠

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

[ناخوانا]

٢۵ آذر ١٣٧٠

 

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

بسمه تعالی

[ناخوانا]

٢٣ آذر ١٣٧٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]